PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna
ul. Bystrzańska 94B, 43-309 Bielsko-Biała
KRS: 0000656269, NIP: 5472145493, REGON: 243161232
kapitał zakładowy: 176.500,00 zł wpłacony w całości SR Bielsko-Biała Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bielsko-Biała, dnia 15 kwietnia 2020 r.

Do:
Akcjonariusze Spółki
Szpital Świętego Łukasza S.A.

ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

Zarząd spółki Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Bystrzańska nr 94B, 43-309 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656269, NIP: 5472145493, REGON: 243161232, kapitał zakładowy: 176.500,00 zł wpłacony w całości, niniejszym zwołuje na dzień 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki
w Bielsku-Białej, przy ul. Bystrzańska nr 94B, 43-309 Bielsko-Biała, w Sali konferencyjnej Szpitala.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 2. Wybór Przewodniczącego,
 3. Stwierdzenie prawidłowości odbywania się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku,
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019,
 8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
  w roku 2019,
 9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019,
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 11. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego za rok 2019,
 12. Powzięcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki,
 13. Powzięcie uchwały o wyrażeniu zgody na zakup przez Spółkę lokalu w inwestycji QUBB
  w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 94,
 14. Powzięcie uchwały o wyborze Domu Maklerskiego BDM S.A. do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki,
 15. Wolne wnioski i pytania,
 16. Omówienie spraw bieżących.
Podoba się? Podziel się ze znajomymi.

Facebook

YouTube