PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SZPITAL ŚW. ŁUKASZA

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) Szpital św. Łukasza Szpital Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej wprowadza niniejszy Regulamin świadczenia usług e-konsultacji.

W przypadku braku spełnienia przez stację roboczą Pacjenta wymienionych w regulaminie MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH (określonych w załączniku do REGULAMINU) – usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania usługi.

§ 1. Definicje

Sformułowania użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna, ul. Bystrzańska 94b, 43-309 Bielsko-Biała, NIP: 5472145493, REGON: 243161232, KRS: 0000656269.
 2. Serwis – system prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.lukasza.pl, który umożliwia korzystanie z usług drogą elektroniczną, w szczególności dostęp do udostępnionej dokumentacji medycznej oraz usługi e-rezerwacji i e-porady, a także innych usług określonych w Regulaminie w tym umożliwia dostęp do danych zawartych w Serwisie.
 3. Konsultant – osoba fizyczna wykonująca działalność leczniczą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2180 z późn zm.) udzielająca świadczeń medycznych w formie e-porad.
 4. Pacjent – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w szczególności, zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Usługodawcę w formie e-porad, w tym osoba małoletnia na rzecz, której przy użyciu konta przedstawiciela ustawowego, świadczone są usługi przez Usługodawcę.
 5. E-porada – (zwana również ‘e-konsultacją’) świadczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2180 z późn zm.) udzielane Pacjentowi za pomocą systemów teleinformatycznych.
 6. E-rejestracja – zespół czynności wykonywanych w Serwisie dotyczące umawiania, odwoływania wizyt Pacjenta w poradniach Usługodawcy.
 7. E-recepta – recepta sporządzona i wydana na rzecz Pacjenta w postaci elektronicznej.
 8. Eskierowanie – skierowanie do lekarza specjalisty, sporządzone i wydane na rzecz Pacjenta, w formie elektronicznej.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 i 2245);
 10. Konto – konto w Serwisie przypisane indywidualnie Pacjentowi, identyfikowany unikalnym loginem i zabezpieczony hasłem, za pomocą, którego Pacjent korzysta z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie.
 11. Cennik – dokument określający wysokość wynagrodzenia należnego za świadczenie usług.
 12. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady i warunki korzystania z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie.
 13. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – uporządkowany zbiór danych dotyczących stanu zdrowia i choroby Pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych przechowywanych w formie elektronicznej.
 14. Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, umożliwiające korzystanie z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie w szczególności będą to komputery stacjonarne, komputery przenośne, telefony i tablety.
 15. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana między Usługodawcą a Pacjentem, określająca zasady i warunki korzystania z Serwisu i usług dostępnych w Serwisie.
 16. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, na którym spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.
 17. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Pacjentów z Serwisu, a także rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca – Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna, ul. Bystrzańska 94b, 43-309 Bielsko-Biała, NIP: 5472145493, REGON: 243161232, KRS: 0000656269.
 4. Pacjent, chcący skorzystać z Serwisu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 5. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także korzystania usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem usług. 
 6. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu, dostarczanie przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego, w szczególności zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w celu prowadzenia przez Pacjenta działalności naruszającej interes Usługodawcy takiej jak działalność reklamowa i marketingowa, przesyłanie ofert handlowych, działalność konkurencyjna względem usług Usługodawcy.
 7. Pacjent jest zobowiązany do podawania w Serwisie informacji zgodnych z prawdą i aktualnych. 
 8. Usługobiorca stosuje mechanizm plików „cookies”. Stosowanie plików „cookies” usprawnia działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Pacjenta. Dokładne informacje dotyczące plików „cookies” oraz zasady zarządza plikami „cookies” zostały określone w „Polityce Prywatności” dostępnej pod adresem www.lukasza.pl/dla-pacjenta/polityka-prywatnosci.
 9. W celu skorzystania z usług w Serwisie, w szczególności usługi e-porady, niezbędnym jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego  Regulaminu. 
 10. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi e-porady Pacjent zobowiązany jest sprawdzić, czy urządzenie końcowe za pomocą, którego zamierza korzystać z usługi e-porady spełnia wyżej wymienione minimalne wymagania techniczne.
 11. Usługodawca zobowiązuje się, do zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu oraz wszystkich dostępnych usług świadczonych poprzez Serwis. Usługodawca zapewnia w godzinach pracy Szpitala dostęp do wsparcia technicznego pod nr tel.: +48 33 819 95 69, a także drogą mailową pod adresem: jtomasik@lukasza.pl, dzięki której Pacjent może zgłaszać problemy z funkcjonowaniem Serwisu i usług, oraz uzyskać pomoc techniczną. W przypadku wystąpienia awarii lub innych problemów technicznych związanych z Serwisem lub funkcjonowaniem usług, Usługodawca podejmie możliwie wszelkie działania pozwalające ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów.
 12. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług, wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (m.in. pożar, powódź, huragan).

 

§ 3. Zakres Usług

 1. Usługodawca poprzez Serwis świadczy następujące usługi:
  1. prowadzenie konta w Serwisie;
  2. e-rejestracja;
  3. e-porada;
  4. e-dokumenty;
  5. newsletter.
 2. W ramach prowadzenia konta w Serwisie Pacjent ma możliwość:
  1. korzystania z dostępnych Usług;
  2. dokonywać zmian danych podanych w formularzu rejestracyjnym w szczególności, w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, loginu, hasła, adresu e-mail.
 3. W ramach e-rejestracji Pacjent ma możliwość:
  1. zaplanować wizytę w poradni Usługodawcy;
  2. zarządzać zaplanowanymi wizytami;
  3. przeglądać wykaz wizyt planowanych i archiwalnych.
 4. W ramach e-porady Pacjent ma możliwość:
  1. zaplanować e-poradę;
  2. zarządzać zaplanowanymi e-poradami;
  3. odbyć e-poradę.
 5. W ramach e-dokumentacji Pacjent ma możliwość przesłać do Serwisu pliki w formatach .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff. Przesłana dokumentacja stanowi Elektroniczną Dokumentację Medyczną. 
 6. Świadczenie usług e-porad następuje w formie wideokonferencji.
 7. W zakres usług towarzyszących e-poradom wchodzi:
  1. e-ZLA – w ramach usług e-porad, Lekarz Konsultant może wystawić e-zwolnienie;
  2. e-recepta – w ramach usług e-porad, Lekarz Konsultant może wystawić Pacjentowi e-receptę.
 8. Usługi określone w § 3 ust. 1 lit. a, b, d i e są bezpłatne oraz świadczone 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 9. Usługa określone § 3 ust. 1 lit. c oraz usługi towarzyszące wskazane w §3 ust. 7, są płatne zgodnie z Cennikiem zamieszonym na stronie www.lukasza.pl, w godzinach otwarcia poradni Usługodawcy.

 

§ 4. Ogólne warunki świadczenia usług 

 1. Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie wymaga założenia konta w Serwisie, a także zaakceptowania niniejszego Regulaminu. 
 2. Założenie konta wymaga rejestracji oraz podania informacji w formularzu rejestracyjnym oznaczonych, jako wymagane. 
 3. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna. 
 4. Zarejestrowane konto wymaga weryfikacji Pacjenta poprzez podanie określonych danych oraz aktywacji poprzez wypełnienie dyspozycji zawartej w wiadomości e-mail przesłanej na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
 5. Zalogowanie się do Serwisu następuje poprzez podanie loginu i hasła.
 6. Hasło do Serwisu, Pacjent ustala samodzielnie. Hasło musi się składać przynajmniej z jednej dużej litery, cyfry oraz znaku specjalnego.
 7. Pacjent zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy, zmiana lub odzyskanie hasła jest możliwe poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w Serwisie.
 8. Jeden Pacjent może mieć wyłącznie jedno Konto, nie wyłącza to możliwości świadczenia usług na rzecz osoby małoletniej.
 9. Po zalogowaniu się do Serwisu, Pacjent ma możliwość wyboru jednej z usług określonych w Serwisie.
 10. Pacjent w trakcie korzystania z usług w Serwisie zobowiązany jest do ujawnienia wszelkich informacji i okoliczności, mogących mieć znacznie dla udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
 11. Informacje podawane w trakcie rejestracji w Serwisie, trwania e-porad oraz przesłane dokumenty i zdjęcia stanowią dokumentację medyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn zm.).
 12. Instrukcja zakładania konta wraz z poradnikiem w formie wideo znajduje się na stronie pod adresem www.lukasza.pl/rejestracja-online/.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu Serwisu, poza godzinami świadczenia usług płatnych w Serwisie, przy czym informacja o planowanych przerwach technicznych zostanie udostępniona Pacjentom poprzez Serwis, (o ile będzie to możliwe) z wyprzedzeniem, co najmniej 24-godzinnym.

 

§ 5. Warunki świadczenia usług e-rejestracji i e-dokumentacji

 1. Usługa e-rejestracji i e-dokumentacji jest dostępna wyłącznie dla Pacjentów zalogowanych w Serwisie. 
 2. Umówienie wizyty (e-porady) następuje po wybraniu przez Pacjenta odpowiedniej funkcji w Serwisie, a następnie określenie typu wizyty (NFZ, prywatna, abonament), wybraniu poradni specjalistycznej oraz dostępnego dnia i godziny wizyty, a także potwierdzeniu wizyty. 
 3. W ramach e-rejestracji, Pacjent ma możliwość zarejestrowania się do wybranego lekarza, w tym celu należy posłużyć się dostępną wyszukiwarką.
 4. W terminie 24 godzin przed e-konsultacją Pacjent ma możliwość zmiany terminu zaplanowanej wizyty, poprzez Serwis.
 5. Pacjent jest informowany o terminie wizyty bądź jej przesunięciu lub odwołaniu za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, lub telefonicznie.
 6. Usługa umożliwia przesyłanie przez Pacjenta do Serwisu dokumentów w formatach określonych w § 3 ust. 5. 
 7. W celu przesłania dokumentacji poprzez e-dokumentację, Pacjent dokonuje wyboru pliku zapisanego na urządzeniu końcowym Pacjenta, nadaje nazwę oraz określa typ dokumentu.
 8. Pacjent ma możliwość pobrania przesłanej dokumentacji.
 9. Pacjent w celu pobrania dokumentacji medycznej zapisanej w Szpitalnym Systemie Informacyjnym Usługodawcy, a nieprzesłanej przez niego bezpośrednio przez usługę e-dokumenty, zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę internetową Szpitalnego Systemu Informacyjnego, zawierającą dokumentację medyczną.

 

§ 6. Warunki świadczenia usług e-porady

 1. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem usługi e-porada działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, w ramach, której w szczególności prowadzi promocję i edukację zdrowotną, bada i orzeka o stanie zdrowia Pacjentów, udziela porad, opiniuje i diagnozuje lub udziela innej pomocy dotyczącej zdrowia.
 2. Pacjent, w celu umówienia e-porady, wybiera z katalogu dostępnego w określonym terminie Konsultanta oraz datę e-porady.
 3. W ramach e-porady Lekarz Konsultant może:
  1. udzielić porady medycznej;
  2. dokonać interpretacji i analizy przesłanej przez Pacjenta dokumentacji, w szczególności wyników badań, zdjęć uraz oraz innych danych lub objawów. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, nie jest możliwe rzetelne odczytanie, dokonanie analizy przesłanej dokumentacji lub wykonania innej czynności, Konsultant informuje, o tym fakcie Pacjenta, oraz o potrzebie wizyty stacjonarnej;
  3. udzielić informacji na temat przyjmowanych leków;
  4. wystawić e-receptę;
  5. wystawić e-ZLA;
  6. umówić wizytę lekarską w poradni Usługodawcy;
  7. przekazywać informację dotyczące promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.
 4. Rozpoczęcie e-porady następuje jedynie po otrzymaniu przez Usługobiorcę potwierdzenia zapłaty za Usługę.
 5. Konsultant w razie potrzeby, a w szczególności, gdy stan zdrowia Pacjenta tego wymaga, lub istnieją usprawiedliwione przesłanki dotyczące stanu zdrowia Pacjenta, ma prawo zadecydować o innym sposobie udzielenia pomocy medycznej w szczególności, odbyciu wizyty lekarskiej w poradni Usługodawcy lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego pod adres Pacjenta.
 6. Konsultant udziela świadczeń zdrowotnych w ramach e-porad w oparciu o stan aktualnej wiedzy i informacji podanych przez Pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 7. Przed rozpoczęciem e-porady Pacjent jest informowany o przysługujących mu uprawnieniach poprzez zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 8. E-porada kończy się z chwilą otrzymania przez Pacjenta analizy przedstawionych Konsultantowi informacji, postawienia diagnozy oraz wydania zaleceń, co do dalszego procesu leczenia. Decyzja o zakończeniu Konsultacji podejmowana jest za porozumieniem stron przez Konsultanta i Pacjenta.
 9. Przewidywany czas e-porady to 15 minut. W przypadku przekroczenia limitu czasowego, Pacjent nie ponosi dodatkowych opłat.
 10. Z przebiegu e-porady Lekarz Konsultant sporządza notatkę w Szpitalnym Systemie Informacyjnym, wskazując w szczególności, treść pozyskanych od Pacjenta informacji, informacje pozyskane z analizy przesłanych dokumentów, dokonane obserwacje, diagnozę, wydane recepty, skierowania oraz zalecenia dotyczące dalszego procesu leczenia.
 11. Konsultant ma prawo zakończyć e-poradę w każdej chwili, w sytuacji, gdy działania lub zachowanie Pacjenta stoi w sprzeczności z Regulaminem, w szczególności nie zmierza do otrzymania świadczeń zdrowotnych, używane są wulgaryzmy, obraźliwe sformułowania lub zachowanie Pacjenta w inny sposób wykracza poza przeznaczenie usługi.
 12. W przypadku wystąpienia problemów technicznych lub przerwania połączenia w jakikolwiek sposób, Pacjent powinien podjąć próbę ponownego połączenia się z Konsultantem. W sytuacji, gdy, niemożliwym jest ponowne połączenie, Pacjent powinien skontaktować się z Usługobiorcą telefonicznie, celem ustalenia terminu kolejnej e-porady. 

 

§ 7. Płatność za Usługi

 1. Opłata za e-poradę w wysokości wskazanej w Cenniku wnoszona jest za pomocą serwisu DotPay.
 2. Płatność za usługę następuje po wyborze poradni specjalistycznej, przed rozpoczęciem e-porady, poprzez wybranie funkcji w systemie opatrzonej komentarzem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zamawiam i płacę”.
 3. Pacjent powinien dokonać zapłaty za zarezerwowaną e-poradę niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku zapłaty w terminie 1 h od rezerwacji, umówiona e-porada zostaje anulowana.
 4. Usługodawca umożliwia Pacjentowi uzyskanie faktury VAT na jego wniosek, za pomocą Serwisu, bądź poprzez wiadomość e-mail.
 5. Konsultanci nie są uprawnieni do pobierania od Pacjentów w jakiejkolwiek formie dodatkowych opłat za e-porady.
 6. W cenie danej e-porady zawarta jest cena dodatkowych kosztów.

 

§ 8. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

 1. Korzystanie przez Pacjenta z Serwisu odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przyjęcie przez Usługobiorcę oświadczenia o akceptacji Regulaminu, oraz rozpoczęcie korzystania z usług opisanych w niniejszym Regulaminie, jest potwierdzeniem zawarcia Umowy. 
 3. W przypadku usług odpłatnych, za moment zawarcia Umowy przyjmuje się dokonanie płatności przez Pacjenta za Usługę.
 4. Regulamin jest udostępniony Pacjentowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.lukasza.pl. Usługodawca udostępnia go również w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 5. Pacjent ma prawo w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Rozwiązanie Umowy następuje automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w momencie wydania w Serwisie odpowiedniej dyspozycji dotyczącej usunięcia konta. 
 7. Rozwiązanie Umowy na usługi płatne, następuje po wybraniu odpowiedniej funkcji w Serwisie oznaczonej wyrażeniem „anuluj e-poradę”, po potwierdzeniu rezygnacji, w przypadku opłaconej e-porady następuje zwrot płatności na rachunek bankowy Pacjenta. 
 8. Pacjent z usługi płatnej może zrezygnować w terminie do 24h od rozpoczęcia zaplanowanej e-porady.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Pacjent korzysta z Serwisu w sposób naruszający zasady współżycia społecznego, godzi w interes Usługodawcy, lub w ramach funkcjonalności usług e-konsultacji podejmuje działania zabronione prawem lub Regulaminem, Usługodawca uprawniony jest do podjęcia dozwolonych kroków prawnych zmierzających do ograniczenia możliwości korzystania z Serwisu i usług e-konsultacji przez Pacjenta.

 

§ 9. Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych w Serwisie przez Pacjenta jest dobrowolne.
 2. Administratorem danych osobowych jest Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna, ul. Bystrzańska 94b, 43-309 Bielsko-Biała, NIP: 5472145493, REGON: 243161232, KRS: 0000656269. 
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.lukasza.pl/dla-pacjenta/polityka-prywatnosci/.

 

§ 10. Reklamacje

 1. W celu dokonania reklamacji przez Pacjenta z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, należy przesłać reklamację w formie listownej na adres: Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna, ul. Bystrzańska 94b, 43-309 Bielsko-Biała (z dopiskiem „Reklamacja”) bądź na adres poczty elektronicznej: sekretariat@lukasza.pl (w tytule wiadomości: „reklamacja”) wraz ze wskazaniem:
  • danych Pacjenta zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, PESEL)
  • zwięzłego przedstawienia zgłaszanych zarzutów,
  • proponowanego przez Pacjenta sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od daty prawidłowego zgłoszenia wraz ze wskazaniem czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem tego stanowiska.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, płatność uiszczona przez Pacjenta ulega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia uwzględnienia reklamacji, na numer rachunku bankowego wskazanego przez Pacjenta.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje Pacjenta poprzez podany przez niego adres e-mail oraz w formie komunikatu w Serwisie.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ze skutkiem natychmiastowym. 
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z działaniem Serwisu można zgłaszać pod adresem e-mail sekretariat@lukasza.pl , oraz nr tel. wskazanym w § 2 ust. 11 Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa w szczególności:
  1. Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z poźn zm.),
  3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2019 poz 1127 z późn zm.),
  4. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2019 r. poz. 408 z późn zm.),
  5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  6. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  2019. poz. 1781 z późn zm.), 
  7. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.), 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.01.2020.

 

***

Załącznik nr 1 

do R E G U L A M I N U

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SZPITAL ŚW. ŁUKASZA

Wymagania techniczne

 1. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną, poza usługą e-porady:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;
  2. zainstalowana przeglądarka stron www w najnowszej wersji (preferowana Chrome Safari, Mozilla FireFox);
  3. system operacyjny umożliwiający uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek;
 2. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usługi e-porady:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu (zalecane minimum 5 Mbit/sec);
  2. zainstalowana przeglądarka stron www w najnowszej wersji (preferowana Chrome Safari, Mozilla FireFox);
  3. system operacyjny umożliwiający uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek;
  4. wbudowane w urządzenie końcowe lub zainstalowane i skonfigurowane: kamera i mikrofon;
  5. brak blokad na działaniu kamery i mikrofonu (usunięte blokady przeglądarki, programów antywirusowych, zapory systemowej, etc…).

Facebook

YouTube