PORADNIE

DIAGNOSTYKA

START

ODDZIAŁY

KONTAKT

Klauzula informacyjna RODO

Nadrzędnym celem klauzuli oraz działań informacyjnych Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane podstawowe:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzanie danych osobowych: zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 RODO, za przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator Danych Osobowych – Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Bystrzańskiej 94B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000656269.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych : 

Dyrektor Szpitala św. Łukasza
Tel. 33 819 95 30

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  : 

Kierownik infrastruktury technicznej Pan Jacek Tomasik
Tel: 33 819 95 30 oraz 33 819 95 69
e-mail: iodo@lukasza.pl

Miejsca przetwarzania danych: 

Szpital św. Łukasza S.A.
ul. Bystrzańska 94b
43-309 Bielsko-Biała
tel. 33 8199530

 UODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Realizacja praw określonych w RODO:

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. 

1) Klauzula informacyjna – Pacjent

Podstawy prawne przetwarzania:

 1. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, tj. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta oraz w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta.  W związku z powyższym informujemy, że prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu profilaktyki zdrowotnej odbywa się  na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu diagnozy medycznej i leczenia odbywa się na podstawie na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Przetwarzanie danych  osobowych Pacjenta w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku  z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego  w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach aniżeli opisane w pkt. 2, np. w celach marketingowych, w związku z realizacją badań klinicznych, czy też badań naukowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody Pacjenta.

Informujemy, iż w granicach obowiązujących przepisów prawa :

 • Zgoda Pacjenta, o której mowa w pkt. 6 może zostać w każdym czasie oraz w każdej możliwej formie (pisemnie, ustnie, wyraźne działanie) wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o trybie wycofania zgody;
 • Pacjent ma prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby;
 • Pacjent ma prawo do sprostowania danych dotyczących jego osoby, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • Pacjent ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Pacjent ma prawo do przenoszenia danych;
 • Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pacjent ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych usunięcia danych osobowych dotyczących jego osoby, z wyjątkiem sytuacji, w których przetwarzanie wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa.
 • Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

2) Klauzule informacyjna – realizacja i rozliczenie umów cywilnoprawnych (faktury) 

Celem przetwarzania jest realizacja umowy (ustnej lub pisemnej) i jej rozliczenie oraz dochodzenie i wygaśnięcie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b RODO

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą :

 • podmioty upoważnione na podstawie prawa
 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i rozliczenia umowy, wygaśnięcia roszczeń.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy i wystawienie faktury.

3) Pozyskanie danych z innych źródeł w celach realizacji umów

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą.

W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

4) Klauzula informacyjna – Rekrutacje

Cele przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w celu podjęcia działań do zawarcia umowy, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody także w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Dane mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia postepowań o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Podstawy przetwarzania: Pani/Pana przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:

 • art. 6 ust. 1 lit c RODO – dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia),
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – pozostałe dane osobowe, podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w swoich dokumentach,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia zgody na dalsze ewentualne rekrutacje lub dane podane w szerszym zakresie niż określone w kodeksie pracy,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku prowadzenia postepowania o ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi

Prawa: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

UODO: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu po zakończeniu rekrutacji, a gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu usunięcia zgody.

Udostępnianie danych: Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia na podstawie art. 28 RODO.

5) Klauzula Informacyjna – monitoring wizyjny

Celem przetwarzania jest realizacja umowy (ustnej lub pisemnej) i jej rozliczenie oraz dochodzenie i wygaśnięcie roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b RODO

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą :

 • podmioty upoważnione na podstawie prawa
 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania i rozliczenia umowy, wygaśnięcia roszczeń.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po terminach archiwizacyjnych wyrażonych w odrębnych przepisach lub ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość zawarcia umowy i wystawienie faktury.

6) Klauzula Informacyjna – Nagrywanie rozmów telefonicznych

Rozmowy są nagrywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu podwyższania jakości świadczonych usług. Przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do informacji, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia – po okresach archiwizacji. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nagrania są przechowywane do czasu nadpisania kolejnych nagrań nie dłużej niż 3 miesiące. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia na podstawie art. 28 RODO.

 

Facebook

YouTube